Šime Vučetić predstavio svoj program za Vir 21. stoljeća!

Aktualno 30. travnja 2021

IZBORI 2021. ZA NAČELNIKA I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIR

P R O G R A M

 

Program kandidata SDP-a za načelnika Općine Vir i liste za Općinsko vijeće Općine Vir na lokalnim izborima 2021. godine podijeljen je na dva dijela. Prvi dio odnosi se na funkcionalnost Općinske uprave, uslužnih i gospodarskih poduzeća s posebnim tretmanom (komunalna poduzeća) u vlasništvu Općine Vir i ustanova kojima je ona osnivač, njihovu organizacijsku strukturu, poslovne aktivnosti, racionalizaciju poslovanja, odnosno na organizaciju učinkovite lokalne samouprave, sposobne optimalno i nadasve profesionalno obavljati radne zadatke, te pružati kvalitetne usluge građanima i svim ostalim zainteresiranim subjektima. Drugi dio programa odnosi se na fiskalnu politiku Općine Vir i financijsko poslovanje tvrtki u njenom vlasništvu, te na ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu.

 

I.

Prvi dio Programa razlaže se na nekoliko temeljnih i međusobno povezanih aktivnosti, koje je nužno provesti kako bi se poslovno i organizacijski unaprijedio rad općinske uprave, a to su: reorganizacija i transformacija, racionalizacija, podizanje razine transparentnosti rada i integracija. Cilj koji se želi postići jest učinkovita općinska uprava.

 • Reorganizacija i transformacija sustava općinske uprave i kompletnog javnog servisa pod kontrolom općinske uprave (komunalna poduzeća i javne ustanove) u funkcionalniji i optimalno učinkovit sustav. To prvenstveno znači preustroj, kako unutar same općinske uprave, tako i unutar sustava trgovačkih društava u vlasništvu Općine Vir, odnosno ustanova kojima je ona osnivač. U osnovi radi se o transformaciji iz glomaznog i tromog sustava s brojnim upravnim odjelima i velikim brojem trgovačkih društava u manji, učinkovitiji sustav. Samom reorganizacijom postigle bi se znatne uštede javnih sredstava. Čitav sustav treba prilagoditi veličini naše jedinice lokalne samouprave, a njegove resurse pravilno preusmjeriti u aktivnosti nužne za jači i brži razvoj Vira. Samu transformaciju iz sadašnjeg u učinkovitiji sustav mora pratiti podizanje nivoa profesionalnosti, stručnosti, kao i etičke dimenzije poslovanja.

 

 • Aktivnosti usmjerene na racionalizaciju rada općinske uprave i cijelog sustava u njenoj domeni poslovanja posve se logično nastavljaju na samu reorganizaciju i transformaciju Naime, osim preustroja cijelog sustava u domeni Općine Vir, što je, kao što smo već naveli, nužno za racionalizaciju poslovanja, potrebno je posve promijeniti odnos prema trošenju proračunskih sredstava, te ista usmjeriti u projekte i u aktivnosti koje su pod primarnom ingerencijom Općine Vir kao jedinice lokalne samouprave.

 

 • Usporedo s navedenim aktivnostima na stvaranju učinkovitijeg upravnog sustava Općine Vir, svakako je potrebno njen rad i trošenje javnih sredstava potpuno otvoriti javnosti. Transparentnost rada općinskih tijela, transparentnost trošenja proračunskih sredstava, te transparentnost rada trgovačkih društava u vlasništvu Općine Vir, jedan je od primarnih ciljeva u ovom programu. Kako su na polju transparentnosti mnoge jedinice lokalne samouprave u RH već učinile stanovite korake, a o iskustvima onih iz EU nije potrebno ni govoriti, ovdje treba samo primijeniti već postojeće prakse. Jedan od dobrih i već razrađenih modela transparentnosti djelovanja jedinica lokalne samouprave nude Oraclum Intelligence Systems i Institut sinergije znanosti i društva, koji je već implementiran u nekim općinama i gradovima u RH. Podizanje razine transparentnosti rada Općine Vir dio je ovog programa koji je moguće provesti u najkraćem mogućem roku i bez utroška značajnijih sredstava.

 

 • Integracija u kontekstu ovog Programa podrazumijeva stvaranje uvjeta u okviru rada lokalne samouprave za aktiviranjem širih društvenih slojeva u kreiranju politika razvoja Općine Vir, a posebno društvenog djelovanja. Konkretno, to znači poticanje svih građana na aktivnije uključivanje u javni život na svim područjima javnog života (kultura, sport, umjetnost, društveni aktivizam), i to bez obzira na stranačku, ideološku ili neku drugu pripadnost. Aktivnije uključivanje građana u procese rješavanja komunalnih problema. Potrebno je sustavno provoditi zakonom propisane aktivnosti te, primjerice provoditi javna savjetovanja prilikom donošenja važnih odluka. Također treba omogućiti aktivniju ulogu građana u javnom životu putem osnivanja mjesnih odbora, provođenjem tzv. participativne demokracije putem zborova građana, osnivanje savjeta mladih i slično. Svi stanovnici na području Općine Vir moraju osjećati da su dio lokalne samouprave na čijem teritoriju žive, a to se najbolje postiže pružanjem podrške njihovom snažnijem aktiviranju i prihvaćanjem njihovih kvalitetnih prijedloga, ideja, projekata od strane javne vlasti. Pri tome posebnu važnost treba pridati poticanju aktiviranja mladih i akademski obrazovanih stanovnika Vira.

 

S druge strane integracija podrazumijeva i jačanje aktivnosti općinske uprave u javnom životu šire zajednice, županije, države, pa i šire. Za jači razvoj Općine Vir nužna je otvorenost prema svekolikoj suradnji s dugim jedinicama lokalne samouprave, tijelima državne javne vlasti i lokalne područne javne vlasti, uz izbjegavanje dosadašnjeg konfrontacijskog stava.

 

 • Svi navedeni zahvati „stapaju“ se, na posljetku, u frazi učinkovita općinska uprava. Samo kroz prethodno kvalitetno provedenu reorganizaciju općinske uprave i kompletnog sustava trgovačkih društava u njenom vlasništvu, uz odgovorno poslovanje i odgovornije trošenje javnih sredstava, moguće je nastaviti sa kvalitetnim i ubrzanim razvojem cijelog područja Općine Vir. O ovome, na žalost, moramo govoriti i nakon 28 godina postojanja Općine Vir. Razvitak Općine Vir moguć je jedino uz kvalitetno ustrojenu općinsku upravu i kvalitetno ustrojen sustav javnih trgovačkih društava u njenom vlasništvu, koji se odražava u njihovom racionalnom i transparentnom djelovanju, kao i u poštivanju svih profesionalnih, stručnih i etičkih normi.

 

 

 

 

 

II.

Drugi dio Programa vezan je uz fiskalnu politiku općinske uprave i financijsko poslovanje trgovačkih društava u njenom vlasništvu, potom na nužna izdvajanja za infrastrukturne projekte, ulaganja na području obrazovanja, kulture, sporta, socijalnih programa, informatizacije i razvoj gospodarstva. Dosadašnja nedovoljna transparentnost rada općinske uprave, a još manje ona u trgovačkim društvima u njenom vlasništvu, ne dopušta nam luksuz bezbrižnog kreiranja programa ulaganja javnih sredstava u mnoge, Viru toliko nužne, infrastrukturne sadržaje. Da bi se dobila jasnija slika fiskalnog stanja čitavog sustava potrebno je, ponajprije, izvršiti ozbiljnu reviziju dosadašnjeg poslovanja cijelog sustava (stanja prihoda i rashoda, kreditnih zaduženja, preuzetih obveza i sl.). Ranije spomenuta racionalizacija poslovanja, koja se očituje kroz maksimalno povećanje korisnih učinka uz minimalne troškove, nužna je upravo zbog proračunske uštede, a potom i efikasne alokacije sredstava u realizaciji projekata nužnih za razvoj čitavog područja otoka Vira i kvalitetniji život građana. Bez obzira na trenutno stanje, posve je jasno da je na Viru potreban snažan zaokret u pogledu izgradnje komunalne i društvene infrastrukture. Ono što se, bez ispraznih obećanja, realno može učiniti unutar predstojećeg mandata sažeto je kroz nekoliko područja djelovanja:

 

PROSTORNI PLAN I PROSTORNO UREĐENJE

 

 • Užurbano donošenje izmjena i dopuna PPU-a Općine Vir

Općepoznato je da dobro riješena planska dokumentacija snažno utječe na razvoje pojedine lokalne sredine. Trenutno su, nažalost, mnoge negativnosti u pogledu razvoja Vira vezane upravo uz postojeći PPU. Stoga se planira hitno donošenje novog prostornog plana uređenja u skladu s profesionalnim uzusima, te koji bi bio poticajan za razvoj cijelog područja Općine Vir. Planom bi se obuhvatile i neke razvojne strategije u pogledu komunalne i društvene infrastrukture istaknute u ovom Programu.

 

 • Planiranje i osiguravanje sredstava za otkup zemljišta za javne potrebe

Za sve javne potrebe do sada je izvršen otkup određenog zemljišta, međutim to je rađeno uglavnom stihijski i bez posebnih planova koji se oslanjaju na javne potrebe. Ovaj program predviđa izradu jasnih dugoročnih planova u razvoju područja Općine Vir, a u pogledu potrebne komunalne (cestovni koridori, ulice, parkirališta, tržnice i sl.) i društvene (škole, vrtići, sportska igrališta, dječja igrališta, vatrogasni dom, knjižnica, dom kulture i sl.) infrastrukture. Ovo je nužno kako bi se unaprijed i na duži period predvidjeli prostori na kojima bi se, po mogućnosti, vršio otkup zemljišta za gradnju navedene infrastrukture. Takav će plan obuhvatiti širi prostor Općine, a ne samo centar i oslanjat će se na rast broja stanovništva u pojedinim dijelovima Općine. Također je nužno sustavno usklađivanje takvog programa s prostornim planom uređenja, odnosno korekcija istog kroz eventualne izmjene i dopune.

 

 

 

 

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

 

 • Intenziviranje izgradnje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje

Bez obzira na do sad urađeno na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže, jasno je vidljiva mogućnost snažnijeg angažmana na rješavanju ovog infrastrukturno najvažnijeg projekta za cijelo područje Općine Vir. Predaniji rad na privlačenju sredstava, kako onih državnih tako i onih iz europskih fondova, ali i vlastitih proračunskih sredstava uvelike može ubrzat izgradnju. Intenzivan rad na rješavanju ovog komunalnog problema znatno je važniji od točnog određivanja rokova za njegovo izvršenje, kako je to bio slučaj do sad, a što se pokazalo kao neistinita promotivna ili predizborna aktivnost.

 

 • Rješavanje prometne problematike (javni promet, parkirališta)

Rast broja stanovnika, kao i izgradnja velikog broja vikend kuća i apartmanskih objekata, nije planski popraćeno izgradnjom novih prometnica, alternativnih prometnih rješenja, odnosno toliko nužnih parkirališta. Sva ova problematika jasno je vidljiva tijekom ljetnih mjeseci kada na Viru boravi velik broj turista i vlasnika vikend kuća. Jedna od najvažnijih zadaća jest kvalitetno rješavanje problema prometa na području cijelog otoka, pri  čemu glavnu riječ treba imati struka. U sklopu rješavanja prometne problematike izvršiti će se planiranje položaja parkirališta, te otkup ili najam zemljišta na kojem se ista mogu izgraditi uz, naravno, planiranje mogućnosti povrata sredstava kroz naplatu parkinga, gdje je to nužno.

 

 • Infrastrukturno uređenje plaža

Jedan od manje zahtjevnih, ali izuzetno bitnih zahvata, jest definiranje javnih plaža u prostoru, te njihovo uređenje kao takvih s primjerenom infrastrukturom, ondje gdje je to trenutno moguće (svlačionice, tuševi, spasilačka služba, drugi sadržaji u kooperaciji s privatnim poduzetnicima…).

 

 • Veća ulaganja u asfaltiranje ulica i postavljanje javne rasvjete

Velik broj ulica na području Općine Vir još uvijek čeka na komunalno uređenje u vidu asfaltiranja i postavljanja javne rasvjete. Ovaj problem rješavati će se sustavno kroz izrađene planove, a ne samo pred izbore, kako se to do sad uglavnom radilo.

 

 • Izgradnja javne tržnice na malo s pripadajućom ribarnicom

Na području Općine Vir još uvijek ne postoji tržnica kakvu imaju mnoga uređena mjesta. Broj stanovnika, a ponajprije broj gostiju tijekom turističke sezone, nužno nameće potrebu rješavanja ovog problema. Ovim planom predviđa se uređenje javnog prostora kroz postojeće površine u vlasništvu Općine Vir ili kroz kupnju prostora na kojem bi se uredila/izgradila javna tržnica na malo s pripadajućom ribarnicom i čime bi se riješila još jedna civilizacijska nužnost u javnom prostoru Vira.

 

 

DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

 

 • Osnivanje knjižnice i doma kulture s izložbenim prostorom

Osnivanje knjižnice treba pratiti i izgradnja primjerenog objekta doma kulture kao jedinstvenog mjesta okupljanja građana. U pogledu kulturnog razvoja knjižnica je zasigurno primarna institucija koju Vir još uvijek nema. Za početak će se iskoristiti neki od postojećih prostora, dok se dugoročno planira izgradnja primjerenog objekta za ovu namjenu. Otvaranje i opremanje knjižnice izvršilo bi se uz suradnju referalne knjižnice za područje Zadarske županije, a iskoristile bi se i donacije knjižne građe od strane nadležnog ministarstva, drugih knjižnica, ostalih institucija, nakladnika i građana.

 

 • Izgradnja nove školske zgrade sa sportskom dvoranom

Izgradnja nove školske zgrade sa sportskom dvoranom svakako je jedan od najznačajnijih projekata na koje Vir još uvijek čeka. Na području Općine Vir djeluje područna škola Osnovne škole Privlaka i to do četvrtog razreda, nakon čega učenici pohađaju školu u Privlaci. Postojeća područna škola datira iz vremena nakon II. svjetskog rata i doista je neprimjeren prostor za današnje vrijeme. Uz to, postojeća zgrada nema dvoranu za tjelesni odgoj. S obzirom na zahtjevnost projekta smatramo da je u predstojećem mandatu moguće riješiti lokaciju škole, pripremiti projektnu dokumentaciju, osigurati potporu nadležnog ministarstva, financijsku pomoć države, te započeti s gradnjom. Napominjemo da bi kapacitet zgrade osnovne škole trebao biti takav da omogući standard rada u jednoj smjeni, te je, kao takvu, treba i projektirati. Da bi se ovo ostvarilo planiraju se intenzivnije lobističke aktivnosti prema državnim i županijskim institucijama nadležnim za područje obrazovanja.

 

 • Izgradnja novog dječjeg vrtića

S obzirom na rast broja djece jasna je nužnost skore izgradnje primjerenijeg objekta s mogućnošću prihvata djece jasličke dobi, odnosno većeg i prometno dostupnijeg prostora (veće i sigurnije parkiralište za roditelje koji dovoze djecu u vrtić). Prostor postojećeg dječjeg vrtića mogao bi se kvalitetno iskoristiti za potrebe neke druge društvene namjene, od kojih su neke iznesene i u ovom programu.

 

 • Izgradnja novog turističkog ureda i turističko-informacijskog centra

Mjesto koje se toliko hvali svojim turističkim razvojem, ali i koje toliko ovisi o turizmu, odavno je trebalo imati reprezentativni turistički ured s turističko-informacijskim centrom.

 

 • Izgradnja vatrogasnog doma i ulaganje u opremanje DVD-a

Zakonom propisana izdvajanja za vatrogastvo do sada se nisu poštivala, pa je i lokalno dobrovoljno vatrogasno društvo vrlo slabo opremljeno, možda i najslabije u Zadarskoj županiji. S manjim ulaganjima ovo je moguće vrlo brzo ispraviti, a svakako se unutar četiri godine mandata planira realizirati i izgradnja adekvatnog vatrogasnog doma ili barem uvelike realizirati veći dio projekta.

 

 • Izgradnja sportskih sadržaja (nogometno igralište, manji sportski sadržaji)

Na Viru se nekada davno igrao veliki nogomet, danas, nažalost nema gdje. Zemlja za sportski centar je otkupljena i već godinama zarasla u travu, ali ne nogometnu. Izgradnja travnatog nogometnog igrališta s popratnim sadržajima (svlačionice, tuševi) svakako ne bi trebalo predstavljati značajno opterećenje za raspoloživa sredstva unutar jedne proračunske godine. Nogometno igralište samo je centralni segment oko kojeg je moguće stvarati ozbiljniji sportski centar u segmentima, a sukladno dostupnim financijskim sredstvima koja bi se trebala izdvajati na godišnjoj bazi. Kroz projekt izgradnje sportskog centra treba uvijek pokušavati primijeniti sve mogućnosti financijske održivosti jednog ovakvog objekta.

 

 • Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe

Briga za starije i nemoćne osobe prioritet je svake ozbiljne lokalne uprave, stoga je način izvršenja ovog projekta jedan od važnijih zadataka u ovom Programu. Pri njegovoj realizaciji razmotriti će se mogućnosti javno-privatnog partnerstva ili mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava iz nacionalnih izvora i EU fondova.

 

 • Izgradnja nove ambulante sa stambenom jedinicom za liječnika

Neprikladan položaj sadašnje ambulante nužno nameće pronalaženje nove kvalitetne lokacije za gradnju nove zgrade. S obzirom na potrebe Vira, pogotovo za vrijeme turističke sezone, nova zgrada morala bi biti prometno pristupačnija s velikim parkiralištem, a zgrada bi, osim ambulantnih sadržaja, imala i stambeni prostor za liječnika, te poseban dio za potrebe dežurstva hitne pomoći za vrijeme turističke sezone.

 

 

 

INFORMATIZACIJA

 

Ulaganje u razvoj i implementacija suvremenih informatičkih sredstava i praksi u radu lokalne samouprave temelj je njenog uspješnog poslovanja, te kvalitetnog pružanja usluga građanima i ostalim zainteresiranim subjektima.

Programom se predviđa sljedeće:

 • opremanje Općinske uprave kvalitetnom informatičkom opremom;
 • intenzivno uključivanje Općinske uprave i cijelog sustava u suvremene informatičke tijekove;
 • implementacija svih postojećih javnih platformi u rad Općinske uprave;
 • implementacija e-servisa za građane;
 • izrada i sustavno održavanje kvalitetnih mrežnih stranica svih sastavnica općinskog javnog sustava i njihovo umrežavanje, a radi pružanja kvalitetnih informacija svim granama javnosti;
 • izrada pristupnih internetskih točaka na važnijim javnim prostorima Vira (važno i sa stajališta pružanja turističkih usluga);
 • intenzivno korištenje društvenih medija, posebno u turističkoj promociji, ali i u komunikaciji sa svim zainteresiranim javnostima.

 

TURIZAM I GOSPODARSTVO

 

 • Turizam

Osim ranije navedenih infrastrukturnih zahvata, kojima se direktno utječe na pružanje kvalitetnih turističkih usluga, planira se snažnije aktiviranje Turističke zajednice Općine Vir u promociji Vira kao turističke destinacije i to u snažnijoj suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom. Turistička zajednica Općine Vir mora preuzeti ulogu koja joj po zakonskim propisima i pripada, te postati nositelj promocije turizma, kao i glavni oslonac svih turističkih aktivnosti na području Vira. Za snažniji razvoj i podizanje kvalitete turizma na Viru izradit će se plan pružanja potpore ulaganjima u razvoj turizma, posebno u gradnji kapitalnih turističkih objekata, a unutar mogućnosti Općine Vir, te u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Vir.

 

 

 

 • Gospodarstvo

Osim turizma, kao glavne gospodarske grane na otoku, nužno je poticati razvoj svih ostalih grana gospodarstva. U tom pogledu planira se:

 • potpora mladim gospodarstvenicima kroz olakšice u davanjima prema općinskom proračunu;
 • aktivirati gospodarske zone koje su planirane, ili koje će se planirati, prostorno planskom dokumentacijom;
 • poticaji za poljoprivrednike koji kreću u revitalizaciju zapuštenih poljoprivrednih površina, odnosno vlasnike OPG-ova, s jasnim kriterijima za dobivanje istih;
 • izgradnja tržnice s ribarnicom, a na kojoj vlasnici OPG-ova i ribarskih obrta s područja Općine Vir mogu po povoljnijim uvjetima zakupa prostora (štandova) prodavati svoje proizvode;
 • omogućavanje gradnje velikih trgovačkih centara bez potrebe izgradnje dodatnih stambenih prostora u sklopu istih (odredba PPU-a koju je nužno ukinuti).

 

Podršku gospodarstvenicima treba pružiti sustavno i planski, uzimajući u obzir potrebu razvoja različitih gospodarskih grana (diverzifikacija), te povećanja zaposlenosti.

 

 

SOCIJALNA I OPĆA POLITIKA PREMA GRAĐANIMA

 

Osim u ovom programu istaknutih infrastrukturnih projekta koje je nužno realizirati, planirano je voditi brigu i o socijalnoj dimenziji koja određuje kvalitetu života građana. Mišljenja smo da treba zadržati dosadašnju socijalnu politiku u vidu pojedinih davanja prema posebnim grupacijama građana, ali i da treba racionalizirati davanja prema Općini Vir (prevelika davanja u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave). Politika „daj da ti dam“ nije posebno poštena da bi se nazvala socijalnom te, prije svega, ima promidžbenu ulogu za garnituru na vlasti (i pored toga što netko više dobije nego što daje). Trenutno stanovnici Općine Vir plaćaju komunalne namete koji su nekoliko puta veći od onih u susjednim općinama. Ovo se, kao i kod poslovnih subjekata, treba izmijeniti, a nakon racionaliziranja poslovanja Općine Vir i tvrtki u njezinom vlasništvu.

 

 

HRVATSKI BRANITELJI

 

Važan dio ovog Programa pripada pružanju potpore hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja naše Općine, a u tu svrhu planira se:

 • potpora radu udruga proizašlih iz Domovinskog rata koje djeluju na području Općine Vir;
 • aktivno obilježavanje važnijih datuma iz Domovinskog rata u suradnji s udrugama proizašlim iz domovinskog rata i hrvatskim braniteljima općenito;
 • osnivanje posebnog savjeta za branitelje kao savjetodavnog tijela općinskog načelnika, koji bi ujedno imao i ulogu koordinacijskog tijela za obilježavanje događaja iz Domovinskog rata;
 • aktivnije pružanje pravne, savjetodavne, socijalne i druge pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, kao i posredovanje u odnosima hrvatskih branitelja prema drugim institucijama koje brinu o pravima branitelja, s jasno određenim tijelom unutar Općinske uprave zaduženog za provedbu ovih aktivnosti.

 

ZAKLJUČNA PORUKA

 

Program kandidata SDP-a na izborima za načelnika i Općinsko vijeće Općine Vir 2021. godine temelji se na racionalnom pristupu s maksimalnim otporom prema sveprisutnom populizmu u izbornim kampanjama. On je, prije svega, razvojni i planiran u okvirima fiskalnih mogućnosti Općine Vir. Uzimajući u obzir dosadašnja godišnja dostupna sredstva cijelog javnog sustava pod kontrolom Općine Vir, smatramo da je gore navedeno realno moguće provesti u mandatnom razdoblju od četiri godine, pod uvjetom da je fiskalno stanje Općine Vir uredno (bez velikih dugovanja i preuzetih obveza).

Planirana reorganizacija i transformacija Općinske uprave i cijelog javnog sustava u njezinoj domeni, racionalizacija poslovanja, podizanje razine transparentnosti rada i integracija omogućit će uspostavu učinkovite uprave, koja se može nositi s realizacijom gore navedenih projekata. Program je, kao prioritetne za realizaciju, odredio projekte komunalne i društvene infrastrukture, a koje svako urbano područje čine funkcionalnim, samodostatnim i ugodnim za življenje. Navedeni projekti temelj su za daljnji, dugoročni razvoj Općine Vir, a krajnji cilj je stvoriti modernu lokalnu upravu, koja je na usluzi svim njenim građanima, povremenim stanovnicima (vikendašima), turistima, zainteresiranim pravnim subjektima, te podignuti razinu kvalitete života i stvoriti mjesto ugodnog života.